Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

tel . 793 827 509
58 622 09 42

Dane Osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, opiekunów prawnych oraz dziecka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni:

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W GDYNI

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, opiekunów prawych oraz dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni, 81-597 Gdynia, ul. Leopolda Staffa 10 , tel. 58 622 09 42, e-mail :  sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl
  1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni możliwy jest pod adresem e-mail: iodppp1gdynia@onet.pl lub listownie pod adresem: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia z dopiskiem „RODO”
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich podstawie.
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych dziecka i rodziców/opiekunów mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  2. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego reprezentowanego Przez Prezesa Urzędu Ochrony danych.
  3. Dane osobowe rodziców, opiekunów prawnych oraz dziecka nie będą poddawana zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym również profilowane.
  4. Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdyni jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

Dane kontaktowe – Inspektora ochrony danych:

Patryk Baranowski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Ul. Leopolda Staffa 10, 81-595 Gdynia, e-mail:  iodppp1gdynia@onet.pl